خوش آمدید
نتایج انتخابات انجمنهای علمی دانشجویان
ردیفعمران -نقشه بردایمعماریبرق - الکترونیککامپیوتر-گرافیکحسابداری
1عاطفه اله بخشیعطیه شهشهانیمیثم محمدیسعید عقیلیحسام آبشیرین
2جواد افزاسارا احمدپوراکبر پرکو
مصطفی مهدوی نیا
علی هاشمی
3پریسا حیدریحامد فریادرسمهشید عادلیساینا طبسیزهرا قره داغی
4حنانه دوست علیسارا خارجمجتبی رحیمیمینا گنجینه بافوحید حاتمی کیا
5معصومه زرآبادی پورمهناز  منتظریمعصومه محمدینگین حمدیندا مافی