خوش آمدید
چارت گروه های درسی
ردیفنام رشتهمقطعدانلود  چارت
1الکترونیک-الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهدانلود
2الکتروتکنیک-تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوستهدانلود
3تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانی پیوسته
دانلود
4امور اداریکاردانی پیوستهدانلود (جدید)
 
5گرافیک-گرافیککاردانی پیوستهدانلود (جدید)
 
6کامپیوتر-نرم افزارکاردانی پیوستهدانلود
7نقشه برداری-نقشه برداریکاردانی پیوستهدانلود
8حسابداری و بازرگانی-حسابداریکاردانی پیوستهدانلود
9ساختمان-کارهای عمومی ساختمانکاردانی پیوستهدانلود
10نقشه­ کشی معماری-معماریکاردانی پیوستهدانلود
11الکترونیک-برق صنعتیکاردانی پیوستهدانلود
12نقشه­ برداری-ژئودزیکاردانی ناپیوستهدانلود
 
13معماریکاردانی ناپیوستهدانلود
14ساخت و تولید - ماشین ابزارکاردانی پیوستهدانلود
 نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوستهدانلود 
15عمران- ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوستهدانلود
16برق-قدرتکاردانی ناپیوستهدانلود
17عمران-کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوستهدانلود
18فنآوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی ناپیوستهدانلود
19مهندسی برق-کنترلکارشناسی پیوستهدانلود  (اصلاح شده)
20مهندسی برق- قدرتکارشناسی پیوستهدانلود
21مهندسی معماریکارشناسی پیوستهدانلود
22مهندسی عمران- نقشه برداریکارشناسی پیوستهدانلود
23مهندسی فنآوری اطلاعاتکارشناسی پیوستهدانلود
24مهندسی کامپیوتر- نرم افزارکارشناسی پیوستهدانلود (اصلاح شده)
25مهندسی عمرانکارشناسی پیوستهدانلود
26تکنولوژی نقشه برداریکارشناسی ناپیوستهدانلود
 
27علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوستهدانلود
28تکنولوژی سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهدانلود
29تکنولوژی کنترلکارشناسی ناپیوستهدانلود (اصلاح شده)
30تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیعکارشناسی ناپیوستهدانلود
31تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزارکارشناسی ناپیوستهدانلود
32تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی ناپیوستهدانلود
33تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوستهدانلود
34تکنولوژی برق-قدرتکارشناسی ناپیوستهدانلود
35تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهدانلود
36تکنولوژی اجرائی عمران (ورودی 1392 به بعد)

تکنولوژی عمران - عمران

 
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته

 
دانلود
دانلود

 
37