خوش آمدید
پیام ریاست
 
باسمه تعالی
 
   خداوند نور و دانایی را سپاس، که به عنایت خاص خود درهای توفیق و سربلندی را بر ما گشود تا بتوانیم از فرصت بدست آمده حداکثر بهره را گرفته و مشعل فروزان دانش را از بلندای این مرکز نوپا بر تارک پرافتخار ساز و کارهای پیچیده علمی جهان برافرازئیم.
  ورود شما عزیزان را به مؤسسه آموزش عالی دارالفنون به فال نیک می گیریم و نظر شما را به این نکته مهم جلب می نماییم که دانشگاه محل اصلاح جامعه است، لذا بر شماست که کلیه شعایر اسلامی، اخلاقی و مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید.
  مزید توفیقات عموم خواهران و برادران دانشجو را در تمام مراحل زندگی از جمله در تحصیلات عالیه از درگاه قادر متعال مسالت دارم.

 
دکتر محمد حسين سرداغی