خوش آمدید
مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون دانشجویان مؤسسه
سومین دوره مسابقات تنیس روی میز
اولین دوره  مسابقات بدمینتون
 
علاقه مندان جهت ثبت نام تا تاریخ 1392.09.16  به امور دانشجویی مراجعه نمایند
زمان:
سه شنبه 1392.09.19  (تنیس روی میز)    ساعت 8:30
یکشنبه 1392.09.24 (بدمینتون) ساعت 8:30

مکان:  سالن 12 آذر
 
مسابقات ورزشی- برنامه مسابقات والیبال دارالفنون
برنامه مسابقات والیبال موسسه دارالفنون مورخ 14/08/1392 (سالن 12 آذر)
 
ساعت 08:00نقشه برداران غیور- قزوینی ها
ساعت 08:45کارمندان- ترنتینو
ساعت 09:30نرم افزارسازان- یاران فردین
ساعت 10:15نقشه برداران غیور- ترنتینو
ساعت 11:00یاران فردین- برق کنترل
ساعت 11:45کارمندان- قزوینی ها
 
 اعضای تیمها باید 15 دقیقه قبل از شروع مسابقه در سالن حضور داشته باشند.
همراه داشتن کارت دانشجویی  الزامی است و از بازی دانشجویانی که کارت دانشجویی نداشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد.
پوشیدن لباس و کفش ورزشی الزامی است.
مسابقه آئین نامه های فرهنگی --- ویژه اعضای انجمن‏های علمی، کانون‏ها و بسیج دانشجویی
امور فرهنگی مؤسسه دارالفنون برگزار می‏ کند
 
مسابقه آیین ‏نامه ‏های فرهنگی
ویژه اعضای انجمن‏های علمی، کانون‏ها و بسیج دانشجویی
 
زمان برگزاری مسابقه: یکشنبه‏ (12/08/1392)  ساعت: 11


دانشجویان علاقه‏‏ مند می‏توانند جهت ثبت‏‏ نام و دریافت فایل آیین‏ نامه‏ ها تا روز شنبه (11 آبان 1392) به دفتر امور فرهنگی یا به وبلاگ امور فرهنگی مؤسسه به آدرس www.darolfonoon91.blogfa.com  مراجعه نمایند.
 موارد مسابقه:
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
آییننامه ها و دستور العملهای اجرایی فعالیت تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
آییننامه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
آییننامه کانونهای فرهنگی – هنری دانشجویان
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
 
شرکت اعضای شورای انجمن‏ ها و کانون‏ ها در مسابقه الزامی است.
 
*به نفرات اول تا چهارم جوایزی اهدا می‏ گردد.*