خوش آمدید
لیست شماره تلفن های داخلی مؤسسه
لیست شماره تلفن­ های داخلی مؤسسه آموزش عالی دارالفنون
 
ردیفواحدنام کارمندسمتشماره داخلیشماره مستقیم
1ریاستآقای عبابافهامسئول دفتر ریاست11133373815
2---فاکس دفتر ریاست11233373815
3حراستآقای رجبیمسئول حراست209--
4آموزشمعاون آموزشیمعاون آموزشی114---
5خانم دواشیکارشناس آموزش208---
6آقای عبابافهاکارشناس آموزش111---
7اداری-مالیآقای رباطیمدیر اداری –مالی214--
8خانم اسماعیلیکارشناس اداری211---
9دانشجوئی
فرهنگی
آقای دستگردیکارشناس دانشجوئی218---
10آقای باباییکارشناس فرهنگی105--
11پژوهشآقای عباسقلیهامدیر پژوهشی216---
12متفرقهآقای باباییامور اساتید105---
13----------
 
 
  • جهت تماس با واحدهای مختلف مؤسسه، پس از شماره گیری 33373815-028 ، به محض شنیدن صدای اپراتور تلفن، شماره داخلی فرد مورد نظر خود را از لیست بالا انتخاب و شماره گیری نمائید.