خوش آمدید
لیست اعضای هیأت علمی دارالفنون
 
ردیفنام و نام خانوادگیآخرین
مقطع تحصیلی
رشته
فارغ التحصیلی
نوع حکمگروه وابسته
1هوشنگ حبیبی بازنشینکارشناسی ارشدمهندسی عمرانقراردادیمهندسی عمران
2حمید عباسقلی­ هادکتریمهندسی عمرانقراردادیتحصیلات تکمیلی مهندسی عمران
3محمد آقامحمدی یقین پورکارشناسی ارشدمهندسی برقپیمانیمهندسی برق
4احمد نجاری الموتیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترپیمانیمهندسی کامپیوتر
5سیدعلی هاشمی عرقطوکارشناسی ارشدادبیات فارسیقراردادیعمومی
6سعید رشیدیکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداریقراردادیمهندسی نقشه بررداری
7حمیده نجفی زادگان دکتریمهندسی کنترلقراردادی تحصیلات تکمیلی برق