خوش آمدید
لیست دانشجویان برتر مؤسسه نیمسال 1-95 (نیمسال اول سال 96-1395)
لطفاً به موارد ذیل دقت و توجه نمائید:

1) حداقل معدل 16 و حداقل تعداد واحد مؤثر 15 شرط اصلی بررسی دانشجویان برای ممتاز بودن در یک نیمسال می باشد.
2) جوایز رتبه برتر صرفاً به نفراتی تعلق می گیرد، که در طول سنوات مجاز تحصیل خود دانشجوی رتبه برتر شده باشند (4 نیمسال برای کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی؛ 8 نیمسال برای کارشناسی پیوسته)؛
3) تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز اعلام شده، بصورت خودکار برای شهریه نیمسال بعدی آنها (2-95) اعمال خواهد گردید و نیازی به مراجعه به واحدهای مؤسسه ندارند.


 
دانلود فایل PDF دانشجویان برتر نیمسال اول(1-95) بر اساس مقطع تحصیلی:
  • فایل اسامی دانشجویان برتر --- کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) ؛ دانلود فایل
  • فایل اسامی دانشجویان برتر --- کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ؛ دانلود فایل
  • فایل اسامی دانشجویان برتر --- کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانلود فایل