خوش آمدید
ایمیل آدرس های مؤسسه
پست الکترونیکیسمتنام و نام خانوادگیردیف
[email protected]ریاستآقای دکتر محمدحسین سرداغی1
[email protected]عمومیعمومی2
[email protected]معاون اداری مالیخانم مریم عبابافها3
[email protected]معاون دانشجوئی فرهنگیخانم ناهید صفری اسکوئی4
[email protected]معاون آموزش و پژوهشمعاون آموزش و پژوهش5
[email protected]مدیر پژوهشآقای حمید عباسقلیها6
[email protected]مدیر امور مالیآقای محسن رباطی بلوچ7
[email protected]مسئول دفتر ریاستآقای محمد عبابافها8
[email protected]مسئول حراستآقای محمد رجبی دهکی9
[email protected]مدیر گروه معماریآقای هوشنگ حبیبی بازنشین10
---مدیر گروه گرافیکخانم زهرا بغدادی11
[email protected]مدیر گروه مهندسی برقآقای محمد آقامحمدی یقین ­پور12
[email protected]مدیر گروه مهندسی عمرانآقای هوشنگ حبیبی بازنشین13
[email protected]مدیر واحد پژوهشآقای حمید عباسقلی­ها14
 مدیر گروه نقشه ­برداری و مسئول ارتباط با صنعتآخانم سرور حافظی بختیاری15
[email protected]مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای احمد نجاری الموتی16
---مدیر گروه حسابداری و امور اداریخانم منیره علی پور 17
---مدیر گروه مهندسی معماریخانم ندا پورشهریار18