خوش آمدید
امور سلف دانشجوئی
باسمه تعالی

  سلف سرویس دانشجوئی مؤسسه از تاریخ 1392/07/01 مجدداً آغاز به فعالیت خواهد کرد. جهت خرید غذا دانشجویان می بایست از بخش خرید ژتون، پس از واریز الکترونیکی مبالغ مناسب در بخش ژتون سیستم جامع آموزشی اقدام نمایند.
خاطر نشان می گردد، توزیع غذا فقط بر اساس ژتون خریداری شده دانشجویان صورت گرفته و با توجه به ارائه آمار حین توزیع، از تحویل غذا به متقاضیان بدون ژتون معذور خواهیم بود.

همچنین مهلت خرید ژتون برای هر روز از طریق سیستم جامع 24 ساعت قبل از موعد مقرر می باشد. برای مثال، جهت تهیه ژتون روز دوشنبه تا ساعت 23:59 شب شنبه مهلت خواهید داشت.
 
با آرزوی موفقیت