خوش آمدید
لوازم اضافی در ایام امتحانات
 طبق قانون ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال، همراه  بردن هرگونه  لوازم اضافی نظیر  کیف، تلفن همراه، جزوه و ... به جلسه امتحان اکیداً ممنوع  می باشد. لذا به کلیه دانشجویان اکیداً توصیه می گردد، از همراه آوردن لوازم اضافی و بخصوص اشیاء و لوازم قیمتی در ایام امتحانات خودداری نمائید.
مؤسسه هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری و یا مفقود شدن لوازم اضافی دانشجویان در ایام امتحانات نخواهد داشت.


 
واحد دانشجوئی دارالفنون