خوش آمدید
شرایط درخواست حذف پزشکی امتحانات پایان نیمسال
قابل توجه دانشجویان غایب در جلسه امتحان به دلیل بیماری
 
   در صورت وقوع هرگونه بیماری که منجر به غیبت دانشجو در جلسه امتحانات پایان نیمسال شود، شخص دانشجو یا وابستگان نزدیک وی (در صورت عدم توانائی مراجعه خود دانشجو) حداکثر تا 48 ساعت پس از تاریخ برگزاری امتحان فرصت خواهند داشت تا با ارائه مدارک مستند و قابل قبول پزشکی نسبت به درخواست حذف پزشکی دانشجو در واحد آموزش مؤسسه اقدام نمایند در غیراینصورت ضمن منظور شدن غیبت در جلسه امتحان، نمره صفر برای آن درس ثبت خواهد گردید.

  مراجعه به واحد مالی و واحد آموزش مؤسسه، جهت دریافت نامه رسمی معرفی دانشجوی بیمار به پزشک معتمد مؤسسه، الزامی می باشد.

   بنا به اعلام پزشک معتمد مؤسسه، موافقت با حذف پزشکی دروس غایب، به شرطی انجام خواهد شد که دانشجو اسناد و مدارک بیماری خود را اعم از نسخه، گواهی بیماری، گواهی بستری و ... بر اساس قواعد و قوانین پزشکی ارائه دهد و موراد مذکور به تأئید پزشک معتمد برسد.

  همچنین بررسی و اعلام نظر پزشک در مورد بیماری یا عدم بیماری دانشجویان هیچ ارتباطی با مؤسسه نداشته و ایشان بطور مستقل و بر اساس قوانین پزشکی در این زمینه اعلام نظر می­ نمایند.

 حذف پزشکی بیش از دو درس در امتحانات یک نیمسال امکانپذیر نخواهد بود. (غیر از موارد بستری بیمارستانی)

 
واحد آموزش دارالفنون