خوش آمدید
درخواست تجدیدنظر در نمرات نهائی پایان ترم
دانشجویان ارجمند، جهت ارسال درخواست تجدیدنظر نمرات و دریافت پاسخ آن، به نکات ذیل توجه نموده و از هرگونه اقدام دیگر در این زمینه خودداری نمائید:

 1) جهت ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد نمرات اعلام شده فقط باید وارد پروفایل شخصی خود در سیستم جامع آموزشی شده و از طریق آیکون امتحانات و نمرات و بخش درخواست تجدیدنظر، اقدام به درخواست نمائید.
2) پاسخ اساتید ارجمند به درخواست های شما نیز از همین طریق به اطلاع شما خواهد رسید.
3) مهلت درخواست تجدیدنظر دانشجو و پاسخ استاد محترم به درخواست های دانشجویان برای هر نمره اعلام شده، فقط یک هفته پس از اعلام نمره می باشد و پس از این مهلت نمرات توسط واحد آموزش نهائی شده و به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود.
4) عدم پاسخ اساتید به درخواست های تجدیدنظر دانشجویان در مهلت مقرر، به منزله قطعی بودن نمره بوده و به هیچ وجه تغییری خارج از زمانبندی اعلام شده پذیرفته نخواهد شد.
5) اگر دانشجویان می خواهند در مورد نمرات خود به اساتید محترم توضیحاتی ارائه نمایند، می بایست ظرف همان یک هفته از تاریخ اعلام نمره اقدام نمایند و منتظر پاسخ اولیه استاد نباشند. زیرا پس از اتمام مهلت و یا ثبت پاسخ رد استاد به درخواست تجدیدنظر، تغییر جدید در وضعیت نمره مقدور نخواهد بود.
6) پذیرش نهائی تغییرات نمره از سوی اساتید، پس از بررسی در شورای آموزشی مؤسسه و تأئید نهائی شورای آموزشی، در کارنامه ثبت خواهد گردید.
7) هیچگونه درخواست کتبی دانشجو و یا اساتید ارجمند جهت تجدیدنظر نمرات قابل بررسی نمی باشد و صرفاً نسبت به درخواستهای ارائه شده از طریق سیستم جامع اقدام خواهد گردید.

  از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمند است، ضمن مطالعه کامل موارد فوق، به قوانین آموزشی احترام گذاشته و از طرح هرگونه درخواست خارج از روال خودداری نمایند. رسیدگی به موارد و ارائه خدمات آموزشی فقط بر اساس موارد قانونی فوق مقدور خواهد بود.
 
با آرزوی موفقیت
واحد آموزش دارالفنون