خوش آمدید
آئین نامه شرکت در جلسات امتحان
 
آئین نامه و دستورالعمل شرکت در جلسات امتحانات پایان نیمسال

 

  از کلیه دانشجویان محترم درخواست می شود، جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در روند برگزاری امتحانات، موارد زیر را به دقت مطالعه و نسبت به رعایت کلیه آنها اقدام فرمایند. بدیهی است، درصورتیکه ارتکاب به هر یک از موارد ذیل، چه در حین امتحان و یا بعد از آن محرز گردد، منجر به معرفی دانشجوی خاطی به کمیتۀ انضباطی و برخورد قانونی با وی خواهد شد.

1)   به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان (مهر شده توسط واحد مالی) و کارت دانشجوئی مغناطیسی، جهت ورود به جلسه امتحان الزامی است.
2)   ورود به جلسۀ امتحان تا قبل از ساعت شروع امتحان امکانپذیر خواهد بود و پس از آن تحت هیچ شرایطی امکان ورود به جلسه امتحان برای دانشجویان وجود نخواهد داشت.
3)   به همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه و امثال آن، اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با موضوع امتحان، در جلسۀ امتحان اکیداً ممنوع است و مؤسسه مسئولیتی در قبال مفقود شدن لوازم اضافی دانشجو در ایام امتحانات نخواهد داشت. لذا از همراه داشتن لوازم اضافی در ایام امتحانات خودداری نمائید.
4)      هرگونه گفتگو با هر موضوعی با سایر دانشجویان در جلسۀ امتحان، تحت هر عنوانی تخلف و تقلب محسوب می گردد.
5)   همراه داشتن گوشی تلفن همراه روشن، در جلسه امتحان، (حتی در صورتیکه از آن استفاده نشود)، تخلف و تقلب محسوب می شود.
6)   به همراه داشتن هرگونه نوشته بر روی دست، روی ورق، ماشین حساب و امثال آن، حتی در صورتیکه مرتبط با موضوع و سوالات امتحان نباشد، تخلف و تقلب محسوب می گردد.
7)   استفاده از ماشین حساب مگر در امتحاناتی که مجوز استفاده از آن توسط استاد اعلام شده باشد، ممنوع می باشد. فقط ماشین حساب هائی قابل استفاده هستند که در سطح مورد اعلام شده توسط استاد باشند.
8)      تبادل هرگونه لوازم التحریر، ماشین حساب و امثال آن در جلسۀ امتحان ممنوع می باشد.
9)      درج هرگونه علامت، نوشته و یا امثال آن در اوراق امتحانی بعنوان شناسائی ورقه امتحانی، تخلف و تقلب محسوب می گردد.
10)  شرکت در آزمون به جای دانشجوی دیگر، یا ارسال دانشجوی دیگر به جای خود در جلسه آزمون، تخلف بوده و منجر به محرومیت از تحصیل برای خاطیان خواهد شد.
11)   استفاده از هرگونه وسیله سمعی مثل هدفون، بلوتوث و امثال آن تخلف و تقلب محسوب می گردد.
12)  ایجاد هرگونه اختلال و بر هم زدن نظم جلسۀ امتحان و عدم توجه به توصیه های برگزار کنندگان امتحانات و یا ایجاد هرگونه درگیری لفظی یا فیزیکی، تخلف بوده و منجر به محرومیت از تحصیل برای خاطیان خواهد شد.
13)  طول مدت زمان اعلام شده برای برگزاری امتحان توسط استاد، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و دانشجویان موظفند، پس از اعلام پایان زمان امتحان، به آرامی و بدون ایجاد اختلال در جریان سایر امتحانات جلسه را ترک نمایند.
14) در صورت نیاز به حذف پزشکی در هر یک از امتحانات خود، حداکثر ظرف 48 ساعت از تاریخ امتحان نسبت به انجام امور اداری حذف پزشکی اقدام نمائید. در غیراینصورت نمره صفر (بدلیل غیبت در امتحان مذکور) منظور خواهد شد.
 
     واحد دانشجوئی دارالفنون