خوش آمدید
کارشناسان و مدیران گروه

مقطع تحصیلیردیفنام کامل رشتهمدیر گروه فعلیکارشناس آموزش فعلی
کاردانی پیوسته
(آزمون کاردانی فنی- حرفه­ ای، نظام جدید)
1الکترونیک- الکترونیک عمومیجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم عزیزیان
2الکتروتکنیک- تأسیسات الکتریکیجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم عزیزیان
3الکتروتکنیک- برق صنعتیجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم عزیزیان
4کامپیوتر- نرم ­افزار کامپیوترجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
5ساخت و تولید- ماشین ابزارجناب آقای مهندس محسن طاهری­ قزوینیسرکار خانم دواشی
6نقشه­ کشی عمومی- نقشه­ کشی و طراحی صنعتیجناب آقای مهندس محسن طاهری­ قزوینیسرکار خانم دواشی
7ساختمان- کارهای عمومی ساختمانجناب آقای مهندس هوشنگ حبیبی بازنشینسرکار خانم رضائی
8ساختمان-  اجرای ساختمان­های بتونیجناب آقای مهندس هوشنگ حبیبی بازنشینسرکار خانم رضائی
9نقشه­ کشی معماری- معماریجناب آقای مهندس مسعود حاجی­ شفیعهاسرکار خانم دواشی
10نقشه ­برداری-  نقشه ­برداریجناب آقای مهندس سعید رشیدیسرکار خانم رضائی
11حسابداری بازرگانی- حسابداریسرکار خانم فاطمه امامقلیسرکار خانم دواشی
12امور اداریسرکار خانم فاطمه امامقلیسرکار خانم دواشی
13گرافیک- گرافیکسرکار خانم شیرین مشروطهسرکار خانم دواشی
کاردانی ناپیوسته
(آزمون سراسری)

بدون آزمون
پذیرش از طریق سوابق تحصیلی
با ثبت نام در سایت سازمان سنجش

 
1کاردان فنی برق- قدرتجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی­ یقین ­پورسرکار خانم عزیزیان
2کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمانجناب آقای مهندس هوشنگ حبیبی بازنشینسرکار خانم رضائی
3کاردان فنی عمران- ساختمان­های بتنیجناب آقای مهندس هوشنگ حبیبی بازنشینسرکار خانم رضائی
4کاردانی فنی عمران- نقشه ­برداری- ژئودزیجناب آقای مهندس سعید رشیدیسرکار خانم رضائی
5کاردانی علمی- کاربردی نرم ­افزار کامپیوترجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
6کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
7کاردانی معماریجناب آقای مهندس مسعود حاجی ­شفیعهاسرکار خانم دواشی
کارشناسی پیوسته
(آزمون سراسری)
1مهندسی برق- قدرتجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی­ یقین­ پورسرکار خانم عزیزیان
2مهندسی برق- کنترلجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم دواشی
3مهندسی عمرانجناب آقای مهندس هوشنگ حبیبی بازنشینسرکار خانم رضائی
4مهندسی عمران- نقشه ­برداریجناب آقای مهندس سعید رشیدیسرکار خانم میرابی
5مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعاتجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
6مهندسی کامپیوتر-  نرم ­افزارجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
7مهندسی معماریجناب آقای مهندس مسعود حاجی ­شفیعهاسرکار خانم دواشی
کارشناسی ناپیوسته
(آزمون کاردانی به کارشناسی)
1مهندسی تکنولوژی الکترونیکجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم عزیزیان
2مهندسی تکنولوژی برق- قدرتجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم عزیزیان
3مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیقجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم دواشی
4مهندسی تکنولوژی برق- شبکه ­های انتقال و توزیعجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی ­یقین­ پورسرکار خانم رضائی
5مهندسی تکنولوژی ساخت ­و ­تولید- ماشین ­ابزارجناب آقای مهندس محسن طاهری­ قزوینیسرکار خانم دواشی
6مهندسی تکنولوژی ساختمان  جناب آقای مهندس علیرضا فرسادسرکار خانم رضائی
7مهندسی اجرائی عمران  جناب آقای مهندس علیرضا فرسادسرکار خانم رضائی
8مهندسی تکنولوژی نرم ­افزار کامپیوترجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
9مهندسی تکنولوژی سخت ­افزار کامپیوترجناب آقای مهندس احمد نجاری الموتیسرکار خانم رضائی
10علمی- کاربردی معماری  جناب آقای مهندس مسعود حاجی ­شفیعهاسرکار خانم دواشی
11مهندسی تکنولوژی نقشه ­برداریجناب آقای مهندس سعید رشیدیسرکار خانم رضائی
12علمی- کاربردی ارتباط تصویریسرکار خانم شیرین مشروطهسرکار خانم دواشی
کارشناسی­ ارشد1برق- قدرتجناب آقای مهندس محمد آقامحمدی یقین پورسرکار خانم کریمی