فرم ثبت انتقاد و پیشنهاد
 باسمه تعالی
 
فرم دریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادات و تقدیر و تشکر دانشجویان از مجموعه پرسنل دارالفنون
 
دانشجویان عزیز، لطفاً پس از انتخاب بخش و واحد مورد نظر خود و نام کارمند موردنظر، انتقاد و پیشنهاد و یا تقدیر و تشکر خود را بدون درج هرگونه
عبارت یا موضوع توهین آمیز و خارج از عرف، در داخل بخش مربوطه تایپ کرده و ارسال نمائید.

  پیشنهادات و انتقادات دریافتی در اسرع وقت بررسی گردیده و در صورت امکان، نتیجه آن بصورت عمومی منتشر و یا فقط به شخص متقاضی اعلام
خواهد گردید.

 
با تشکر از شرکت کنندگان
امور اجرائی
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون 

  در صورت تمایل و جهت انعکاس نتیجه بررسی درخواست به شما، یکی  یا کلیه مشخصات مورد نظر خود را در بخش های ذیل درج نمائید.
در صورت عدم تمایل، این قسمت ها را خالی بگذارید.
توضیح: مشخصات شما نزد هیأت رئیسه مؤسسه محفوظ و محرمانه بوده و در صورت معرفی خود در این بخش، هیچگونه از مشخصات، اطلاعات، نظر و درخواست شما به
کارمند انتخابی منتقل نخواهد گردید.
نام و نام خانوادگی شما (اختیاری):
شماره تلفن همراه شما جهت ارسال نتیجه (اختیاری):
ایمیل شخصی جهت ارسال نتیجه (اختیاری): 

لطفاً یکی از واحدهای اداری مجزای ذیل را از بین لیست موجود که فرد مورد نظر شما در آن بخش مشغول به فعالیت می باشد، انتخاب نمائید.
انتخاب واحد اداری مورد نظر 

لطفاً نام کارمند موردنظر خود را از بین لیست ذیل انتخاب نمائید.
انتخاب کارمند مورد نظر 

لطفاً نوع نظر خود را در مورد فرد انتخاب شده خود از بین لیست ذیل انتخاب نمائید.
انتخاب نوع نظر 

لطفاً شرح مفصل و دلیل انتقاد و پیشنهاد و یا تقدیر و تشکر خود را از شخص مورد نظر با رعایت واقعیت و اصل انصاف، در بخش زیر درج نمائید.
لطفاً از درج هرگونه مطلب و موضوع توهین آمیز خودداری کرده و صرفاً دلایل نظر خود را در مورد فرد انتخابی در این بخش درج نمائید. بدیهی است در صورت رؤیت مطالب
توهین آمیز و غیرواقع، نظر شما حذف گردیده و بررسی نخواهد گردید.
اعلام نظر در مورد فرد انتخابی * 

کد تصویری

اطلاعات با موفقیت ثبت شد.
ثبت اطلاعات با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
سطح دسترسی لازم را ندارید.
کد پیگیری: