خوش آمدید
لیست کلاس های عدم تشکیل (نیمسال1-97)
باسمه تعالی

  لیست کلیه کلاس هائی که بدلیل اعلام اساتید مربوطه در تاریخ خاصی تشکیل نخواهد شد، به قرار جدول ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است، کلاس های جبرانی آنها طبق برنامه اعلام شده از سوی استاد، متعاقباً و از طریق بخش اخبار سایت، اطلاع رسانی خواهد گردید.
 
با آرزوی موفقیت
امور اساتید و کلاس ها
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

 
ردیفتاریخ عدم برگزارینام درسنام استادروز تشکیلساعت تشکیلتوضیحات
197/07/24تمامی دروسآقای ایزدفرسه شنبه  
297/07/25کلیه دروسآقای حسینی اصلچهارشنبه  
397/07/26کلیه دروسآقای فرشاد خاوریپنجشنبه  
497/07/26ریاضی کاربردیخانم جلوخانیپنجشنبه13:30تا14:50 
597/07/29زبان پیشخانم همایونی افشاریکشنبه11:30تا12:30 
697/08/01تمامی دروسآقای ایزدفرسه شنبه  
7      
8      
9      
10