خوش آمدید
لیست کلاس های عدم تشکیل (نیمسال1-97)
  1. باسمه تعالی

  لیست کلیه کلاس هائی که بدلیل اعلام اساتید مربوطه در تاریخ خاصی تشکیل نخواهد شد، به قرار جدول ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است، کلاس های جبرانی آنها طبق برنامه اعلام شده از سوی استاد، متعاقباً و از طریق بخش اخبار سایت، اطلاع رسانی خواهد گردید.
 
با آرزوی موفقیت
امور اساتید و کلاس ها
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

 
ردیفتاریخ عدم برگزارینام درسنام استادروز تشکیلساعت تشکیلتوضیحات
197/09/20کلیه دروسآقای محمدیانسه شنبه  
297/09/20فیزیک پیشآقای اخوندیسه شنبه8تا10:30