خوش آمدید
لیست کلاس های جبرانی (نیمسال 1-97)
باسمه تعالی

  لیست کلیه کلاس های جبرانی که با اعلام رسمی اساتید به واحد امور اساتید و کلاسها تشکیل خواهند شد، به قرار جدول ذیل اعلام می گردد.
 
با آرزوی موفقیت
امور اساتید و کلاس ها
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

 
ردیفتاریخ برگزاری کلاس جبرانینام درسنام استادروز تشکیل کلاس جبرانیساعت تشکیل کلاس جبرانیشماره کلاس
1      
2      
3      
4      
5      
6    
 
 
7      
8      
10      
11      
12 
 
    
13      
14      
15