خوش آمدید
لیست کلاس های جبرانی (نیمسال 2-96)
باسمه تعالی

  لیست کلیه کلاس های جبرانی که با اعلام رسمی اساتید به واحد امور اساتید و کلاسها تشکیل خواهند شد، به قرار جدول ذیل اعلام می گردد.
 
با آرزوی موفقیت
امور اساتید و کلاس ها
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

 
ردیفتاریخ برگزاری کلاس جبرانینام درسنام استادروز تشکیل کلاس جبرانیساعت تشکیل کلاس جبرانیشماره کلاس
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15