خوش آمدید
لیست شماره تلفن های داخلی مؤسسه
لیست شماره تلفن­ های داخلی مؤسسه آموزش عالی دارالفنون
 
ردیفواحدنام کارمندسمتشماره داخلیشماره مستقیم
1ریاستآقای عبابافهامسئول دفتر ریاست11133789001 الی 3
2---فاکس دفتر ریاست11233789010
3حراستآقای رجبیمسئول حراست22133789005
4---انتظامات برادران101---
5---انتظامات خواهران102---
6آموزشمعاون آموزشیمعاون آموزشی210---
7خانم کریمیمدیر آموزش209 
8خانم دواشیکارشناس آموزش208---
9خانم حاجی کریمیمسئول امور اساتید10533787003
10خانم میرابیکارشناس آموزش206---
11   ---
12خانم طاهرخانیکارشناس آموزش204---
13خانم رضائیکارشناس آموزش203---
14آقای زمانی مدیرکل آموزش202---
15    
16اداری-مالیآقای رباطیمدیر اداری –مالی21433789006
17خانم اسماعیلیکارشناس اداری21333789006
18    
19خانم صادقیکارشناس مالی21133789006
20دانشجوئی
فرهنگی
آقای مافی مقدممدیر دانشجوئی21833789009
21خانم عزیزیانکارشناس دانشجوئی-فرهنگی217---
22آقای هاشمیمدیر فرهنگی21533789009
23پژوهشآقای عباسقلیهامدیر پژوهشی216---
24خانم حسینی اصلمسئول ارتباط با صنعت219---
25خانم حاجی کریمیمسئول کتابخانه105---
26متفرقه---کانون دانشجویان103---
27---مشاوره104---
 
 
  • جهت تماس با واحدهای مختلف مؤسسه، پس از شماره گیری 33789001-028 الی 3، به محض شنیدن صدای اپراتور تلفن، شماره داخلی فرد مورد نظر خود را از لیست بالا انتخاب و شماره گیری نمائید.