خوش آمدید
لیست اعضای هیأت علمی دارالفنون
 
ردیفنام و نام خانوادگیآخرین
مقطع تحصیلی
رشته
فارغ التحصیلی
نوع حکمگروه وابسته
1علیرضا فرسادکارشناسی ارشدمهندسی عمرانپیمانیمهندسی عمران
2هوشنگ حبیبی بازنشینکارشناسی ارشدمهندسی عمرانقراردادیمهندسی عمران
3حمید عباسقلی­ هاکارشناسی ارشدمهندسی عمرانقراردادیمهندسی عمران
4بهناز گوزل پورکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداریپیمانیمهندسی نقشه برداری
5فاطمه امامقلیکارشناسی ارشدمدیریتپیمانیحسابداری و امور اداری
6محمد آقامحمدی یقین پورکارشناسی ارشدمهندسی برقپیمانیمهندسی برق
7محمدعلی محمدیکارشناسی ارشدمهندسی الکترونیکپیمانیمهندسی برق
8احمد نجاری الموتیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترپیمانیمهندسی کامپیوتر
9شیرین مشروطهکارشناسی ارشدنقاشیقراردادیهنر و گرافیک
10سیدعلی هاشمی عرقطو کارشناسی ارشدادبیات فارسیقراردادی عمومی
11مسعود حاجی شفیعهاکارشناسی ارشدمعماریقراردادیمعماری و هنر
12مهین حسینی اصل کارشناسی ارشد  مهندسی نقشه برداری قراردادیمهندسی نقشه برداری
13     
14     
15