خوش آمدید
لیست اعضای هیأت علمی دارالفنون
 
ردیفنام و نام خانوادگیآخرین
مقطع تحصیلی
رشته
فارغ التحصیلی
نوع حکمگروه وابسته
1هوشنگ حبیبی بازنشینکارشناسی ارشدمهندسی عمرانقراردادیمهندسی عمران
2حمید عباسقلی­ هادکتریمهندسی عمرانقراردادیتحصیلات تکمیلی مهندسی عمران
3فاطمه امامقلیکارشناسی ارشدمدیریتپیمانیحسابداری و امور اداری
4محمد آقامحمدی یقین پورکارشناسی ارشدمهندسی برقپیمانیمهندسی برق
5احمد نجاری الموتیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترپیمانیمهندسی کامپیوتر
6شیرین مشروطهکارشناسی ارشدنقاشیقراردادیهنر و گرافیک
7سیدعلی هاشمی عرقطوکارشناسی ارشدادبیات فارسیقراردادیعمومی
8سعید رشیدیکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداریقراردادیمهندسی نقشه بررداری
9حمیده نجفی زادگان دکتریمهندسی کنترلقراردادی تحصیلات تکمیلی برق
10