رشته گرافیک
     گرافیک
 
وا‍‍ژه گرافيك از مصدر يوناني گرافين به معناي نوشتن گرفته شده است كه در اصل به معناي خراشيدن، حك كردن و نقركردن مي باشد. اين  وا‍‍ژه در فرهنگ هاي لغت  به معناي ترسيمي، نموداري، توصيف ترسيمي، توصيف روشن و واضح، حكاكي شده و تعبيرهايي نزديك به اين ها آمده است.
گرافيك يا ارتباط تصويري سابقه و پيشينه اي بسيار طولاني دارد. زماني كه انسان اوليه براي تهيه غذا به شكار مي رفت و ردپاي شكار را بر روي غبار و خاك ها تشخيص مي داد و دنبال مي كرد، در واقع به يك علامت گرافيكي نگاه مي كرد و با چشم خيالش خود حيوان را   مي ديد.
در دنياي امروز ارتباطات غيركلامي بسيار موفق و موثر هستند. فهم و يادگيري زبان نسبتا پيچيده و مشكل است اما تصوير ساده و صريح است. تصاوير مي توانند بسياري از مفاهيمي را كه بيانشان با كلمات دشوار است به راحتي منتقل كنند. تصوير تقريبا مي تواند با سرعت نور  بسياري از انديشه ها را به ديگران منتقل كند. زبان تصوير قادر است موثرتر از هر وسيله ديگري دانش را نشر و گسترش دهد. ارتباط بصري، ارتباطي جهاني و بين المللي مي باشد، محدوديت هاي زبان را ندارد و يك بي سواد هم مي تواند مانند فردي تحصيل كرده آن را بفهمد، كه اين از ويژگي هاي جذاب ارتباط تصويري است.
مفهوم امروزي طراحي گرافيك پس از انقلاب صنعتي شكل گرفته است. نياز به فروش محصولات توليد شده توسط ماشين باعث شد كه احساس نياز به طراحي آرم، پوستر، تبليغ مجله اي و روزنامه اي، بروشور و كاتالوگ، بسته بندي هاي زيبا براي توليدات مختلف و كارت هاي ويزيت و اوراق اداري نيز به وجود بيايد.