خوش آمدید
ایمیل آدرس های مؤسسه
پست الکترونیکیسمتنام و نام خانوادگیردیف
president.office@darolfonoon.ac.irریاستآقای دکتر محمدحسین سرداغی1
info@darolfonoon.ac.irعمومیعمومی2
financial@darolfonoon.ac.irمعاون اداری مالیخانم مریم عبابافها3
cultural@darolfonoon.ac.irمعاون دانشجوئی فرهنگیخانم ناهید صفری اسکوئی4
r.khorasanipour@darolfonoon.ac.irمعاون آموزش و پژوهشمعاون آموزش و پژوهش5
m.rezaei@darolfonoon.ac.irمدیر آموزشخانم مهری رضائی 6
a.hashemi@darolfonoon.ac.irمدیر دانشجوئی فرهنگیآقای سید علی هاشمی عرقطو7
h.abbasgholiha@darolfonoon.ac.irمدیر پژوهشآقای حمید عباسقلیها8
financial@darolfonoon.ac.irمدیر امور مالیآقای محسن رباطی بلوچ9
president.office@darolfonoon.ac.irمسئول دفتر ریاستآقای محمد عبابافها10
herasat@darolfonoon.ac.irمسئول حراستآقای محمد رجبی دهکی11
h.habibi@darolfonoon.ac.irمدیر گروه معماریآقای هوشنگ حبیبی بازنشین12
---مدیر گروه گرافیکخانم زهرا بغدادی13
student@darolfonoon.ac.irامور دانشجوئیآقای سید علی هاشمی عرقطو14
student@darolfonoon.ac.irامور فرهنگیآقای سید علی هاشمی عرقطو15
student@darolfonoon.ac.irامور مشاورهآقای سید علی هاشمی عرقطو16
student@darolfonoon.ac.irبسیج دانشجوئیآقای سید علی هاشمی عرقطو17
m.aghamohammadi@darolfonoon.ac.irمدیر گروه مهندسی برقآقای محمد آقامحمدی یقین ­پور19
h.habibi@darolfonoon.ac.irمدیر گروه مهندسی عمرانآقای هوشنگ حبیبی بازنشین22
research@darolfonoon.ac.irمدیر واحد پژوهشآقای حمید عباسقلی­ها23
s.rashidi@darolfonoon.ac.irمدیر گروه نقشه ­برداری و مسئول ارتباط با صنعتآقای سعید رشیدی24
a.najjari@darolfonoon.ac.irمدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای احمد نجاری الموتی26
---مدیر گروه حسابداری و امور اداری 28
---مدیر گروه مهندسی معماریخانم ندا پورشهریار29