خوش آمدید
ایمیل آدرس های مؤسسه
پست الکترونیکیسمتنام و نام خانوادگیردیف
[email protected]ریاستآقای دکتر محمدحسین سرداغی1
[email protected]عمومیعمومی2
[email protected]معاون اداری مالیخانم مریم عبابافها3
[email protected]معاون دانشجوئی فرهنگیخانم ناهید صفری اسکوئی4
[email protected]معاون آموزش و پژوهشمعاون آموزش و پژوهش5
[email protected]مدیر آموزشخانم مهری رضائی 6
[email protected]مدیر دانشجوئی فرهنگیآقای سید علی هاشمی عرقطو7
[email protected]مدیر پژوهشآقای حمید عباسقلیها8
[email protected]مدیر امور مالیآقای محسن رباطی بلوچ9
[email protected]مسئول دفتر ریاستآقای محمد عبابافها10
[email protected]مسئول حراستآقای محمد رجبی دهکی11
[email protected]مدیر گروه معماریآقای هوشنگ حبیبی بازنشین12
---مدیر گروه گرافیکخانم زهرا بغدادی13
[email protected]امور دانشجوئیآقای سید علی هاشمی عرقطو14
[email protected]امور فرهنگیآقای سید علی هاشمی عرقطو15
[email protected]امور مشاورهآقای سید علی هاشمی عرقطو16
[email protected]بسیج دانشجوئیآقای سید علی هاشمی عرقطو17
[email protected]مدیر گروه مهندسی برقآقای محمد آقامحمدی یقین ­پور19
[email protected]مدیر گروه مهندسی عمرانآقای هوشنگ حبیبی بازنشین22
[email protected]مدیر واحد پژوهشآقای حمید عباسقلی­ها23
[email protected]مدیر گروه نقشه ­برداری و مسئول ارتباط با صنعتآقای سعید رشیدی24
[email protected]مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای احمد نجاری الموتی26
---مدیر گروه حسابداری و امور اداری 28
---مدیر گروه مهندسی معماریخانم ندا پورشهریار29